SD International Education Ltd.

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายข้อบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับทาง Jimei University

 
อ.ฉวีวรรณ คลังแสง  ( ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)

ดร.สุทิน คลังแสง  ( ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ )

1. ผอ.เสน่ห์  คำสมหมาย        โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์                    
2. ผอ.สมรรถชัย  ศิริกุล         โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์                        
3. ผอ.สุรปรีชา  ลาภบุญเรือง      โรงเรียนหนองสอพิทยาคม  จ.กาฬสินธุ์ 
4. ผอ.สงกรานต์ พันธ์โนราช โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จ.ขอนแก่น
5. ผอ.มลิวัลย์ กาญจนชาตรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
6. ผจก.จุไรรัตน์ เชื้อสาวะถี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร
7.อ.พรรณนิพา พงษ์สว่าง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
8.ผอ.วิไลวรรณ วรังครัศมิ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานี
9.ผอ.ดร.เกษม สดงาม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.อ.รวมพร นิลโฉม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
11.ผอ.ปรีชา กล่ำรัศมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12.ผอ.อรทัย เกิดภิบาล โรงเรียนบ้านป่ากอ จ.ตรัง
13.ผอ.วีรพงษ์  คล้อยดี          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ปทุมธานี    
14.ผอ.อนุสรณ์  มาสกรานต์       โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี                                
15. ผอ.ประสงค์  สุบรรณพงษ์      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี            
16.ผอ.ประทุม  จิวัธยากูล        โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา                         
17.อ.รัตนา  บุญญาเศวต        โรงเรียนสาธิตปทุมธานี จ.ปทุมธานี
18.อ.สุนทรี ตีรนานุกูล          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
20.อ.ธนวัน  สายเนตร          โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี                     
21.ผอ.ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 22.ผอ.สังเวียน แสนสวัสดิ์ โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 23.ผอ.นายพิริยะ เอกปิยะกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด 24.ผอ.ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 25.ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อิน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 26.อ.ดุษฎี ประทีปพรศักดิ์ โรงเรียนเทพลีลา 27.อ.สิริวรรณ จันทรพิมล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม 28.ผอ.ประมาณ ชูพิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 29.ผอ.ชัยสิทธิ์ ดอนท้วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 30.อ.นพพร ดอนท้วม โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
31.ผอ.อัญชลี ประกายเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 32. อ.ลำพูน เอกฐิน โรงเรียนบางกะปิ 33.ผอ.อารีวรรณ เอมโกษา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 34.อ.สมศรี เฉลยมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง 35.อ.สมบูรณ์ บุศยศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 36.ผอ.ประทวน สมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร 37.ผอ.ชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 38.ผอ.สุปราณี ไกรวัฒนุสสรณ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 39.ผอ.สาลินี มีเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 40. ผอ.สุกัญญา จันทรเสน โรงเรียนราชินีบน
41.รองฯลัดดาวรรณ โควาเจริญธรรม โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 42. รองฯกัลญา ยอดดี โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 43. ผอ.ธวัช ศรีสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 44. รองผอ.สุภาพรรณ ประทุมมา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 45. ผอ.โพยม จันทร์น้อย โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.นนทบุรี 46.ผอ.มงคล ชูวงษ์วัฒนะ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 47.ผอ.ณัฐกิจ บัวขม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 48.ผอ.อำนาจ เดชสุภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 49.ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา 50.ผอ.มณฑา สมานบุญ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา
51.ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 52. ผอ.ดร.ประยงค์ แก่นลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 53.ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น 54.ผอ.ธำรง ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น 55. รองฯมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 56.รองฯชรีพร กุลพันธ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น 57. ผอ.โสภณ มาตราสงคราม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น 58.ผอ.เลิศชาย สุขประเสริฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 59.ผอ.สมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 60.ผอ.ปริญญา พุ่มไหม โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์
61.รองฯประสพโชค โพธิ์ทอง โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก 62.รองฯปิยวรรณ หอมอเนก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี 63. รองฯเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก 64.รองฯสุรีรัตน์ สะสุนทร โรงเรียนสารวิทยา 65.รองฯสิริพร พานิชเจริญ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 66. รองฯยุวดี งามเลิศรัตนชัย โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ 67.รองฯมาโนชญ์ ติณสิริสุข โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก 68. ผอ.ประชอบ หลีนุกูล โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 69. ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ 70. ผอ.มนต์ชัย ปาณธูป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
71.ผอ.รังสรรค์ ศึกรักษา โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย 72. รองฯวุฒิชัย หงส์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี 73. ผอ.เจนจัด ภักดีไทย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 74. ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน 75. ผอ.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย 76. รองฯดุษฎี ทองปากน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 77. ผอ.วินัย กรานมูล โรงเรียนสวนศรีวิทยา จ.ชุมพร 78. ผอ.บุญแช่ม ดู่ป้อง โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย 79. ผอ.วิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี 80. ผอ.สุมนต์ มอนไข่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
81.ผอ.อนุชา หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จ.สุรินทร์ 82. รองฯพนมพร แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์ 83.ผอ.สุนทร พลศรี โรงเรียนสังขะ จ.สุรินทร์ 84. ผอ.องอาจ สุจินพรัหม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จ.สุรินทร์ 85.ผอ.ว่าที่ร.ต.บัญญัติ สมชอบ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์ 86.ผอ.ชัยสิทธิ์ ชิดชอบ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จ.สุรินทร์ 87.ผอ.ประหยัด ทองทา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จ.สุรินทร์ 88. ผอ.วิชัย สาลีงาม โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ 89.ผอ.สุวรรณ สายไทย โรงเรียนกระเทียมวิทยา จ.สุรินทร์ 90. ผอ.สถิตย์ แก้วแฉล้ม โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 จ.สุรินทร์
91.ผอ.ว่าที่ร.ต.อภินันท์ จันทเขต โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จ.สุรินทร์ 92.ผอ.ทวีโชค งามชื่น โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม จ.สุรินทร์ 93.ผอ.ชอบ พรหมบุตร โรงเรียนเมืองลึงวิทยา จ.สุรินทร์ 94. ผอ.สาโรจน์ พฤษภา โรงเรียนหนองสนิทวิทยา จ.สุรินทร์ 95. ผอ.ทวีศักดิ์ สนสี โรงเรียนสวายวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 96.รองฯนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์ 97.ผอ.จงจิตร ชมพูผล โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี 98. ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จ.สระบุรี 99. รองฯวิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ โรงเรียนศรีพฤฒา 100. ผอ.กาญจนา บุณคง โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี
101.ผอ.สุวรรณ บุญคง โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จ.ลพบุรี 102. รอง ผอ.สมยศ พสกบุตร โรงเรียนอยุธยาวิทยา จ.อยุธยา 103. รองฯวสันต์ แคดี โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.อยุธยา 104. รองฯสุรศักดิ์ นิ่มนวล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 105. รอง มนูญ ฮวบน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 106. ผอ.ประสงค์ สุบรรณพงษ์ห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 107.รอง ณรงค์ โคตรศรี โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร 108. ผอ.อำนาจ อยู่คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 109. ผอ.ปรีชา ชูเชิด โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
110.รองฯธีระพล บัวแก้ว สำนักการบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย(สพฐ.) 111. ผอ.สมชาย ฟักทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 112.รองฯบุณยทัต บุญล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 113. ผอ.พิศณุ ศรีพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 114.ผอ.พิทักษ์ เอ็นดู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 115.อ.อมรรัตน์ งามบุญสร้าง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

บทความน่าสนใจ

 • Jiujiang Foreign Language School
  ประวัติโรงเรียนมัธยมจิ่วเจียง Jiujiang Foreign Language School ได้รับการตั้งชื่อตาม Jiujiang NO5 โร...
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-จีน Thai-Chinese Student Exchange Program (TCSP)
  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-จีน Thai-Chinese Student Exchange Program (TCSP) หลักการและเหตุผล ...
 • แนะนำเมือง XIAMEN
  Xiamenเป็น เมืองติดชายทะเล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑล Fujian ติดกับพื้นที่ Zhejiang, Jiangxi Guangdon...
 • Guangxi Medical University
  Guangxi Medical Univesity หลักสูตรปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ (แพทย์แผนปัจจุบัน) มหาลัยแพทยศาส...
 • Guangxi Teachers Education University
  Guangxi Teachers Education University มหาวิทยาลัยหนานหนิงนอมอล หรือ มหาวิทยาลัยครูกวางสี (GTEU) ตั้...
 • BAISE UNIVERSITY
  มหาวิทยาลัยป่ายเซอร์ (Baise University) ตั้งอยู่เขตป่ายเซอร์ เมืองโย่วเจียง เขตปกครองตัวเองกว่างซีจ...
 • ศูนย์สอนภาษาจีนกลาง CMLC
  หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันภาษาจีนกลางกำลังเป็นที่นิยมเรียนรู้ เนื่องจากการเติบโตเศรษฐกิจโลก มีแนว...
 • Gulangyu
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว : เกาะGulangyuGulangyu หรือ เกาะเปียนโนเป็นเกาะที่ปราศจากรถยนต์ ตั้งอยู่นอกชา...
 • Liuzhou Railway Vocational and Technical College
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)Liuzhou Railway Vocational and Technical College วิทยาลัยอ...

คณะผู้บริหารเดินทางลงนาม MOU มหาวิทยาลัยแพทย์โย่วเจียง

Visitors: 72,073